Lịch thi của Lê Minh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 34 B6.12 (69)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 8 B5.08 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 28 C205 (49)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 35 C114 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 54 C113 (57)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 17 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment