Lịch thi của Lê Thái Hằng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 23 B1.14 (51)
14-01-2019 2 3 Cấu trúc rời rạc 28 C308 (55)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 32 C306 (51)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 28 C308 (53)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 38 C306 (54)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment