Lịch thi của Trần Việt Hùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 16 E34 (19)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 10 C108 (21)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 C206 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 12 C205 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 12 C106 (29)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 7 B5.08 (68)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment