Lịch thi của Lý Anh Kiệt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 24 B6.12 (42)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 26 B7.08 (27)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 24 C306 (38)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 1 B1.14 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 43 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment