Lịch thi của Trần Thanh Minh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 28 B1.14 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 3 C305 (50)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 9 C312 (53)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 10 C206 (53)
21-01-2019 2 2 Giải tích 19 B6.06 (46)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment