Lịch thi của Nguyễn Hữu Vĩnh Nghi

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 25 C311 (49)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 14 B7.02 (40)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15 C206 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 17 C312 (50)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 52 C113 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment