Lịch thi của Trịnh Hồng Nhung

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 41 B7.08 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 B4.14 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 17 C206 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 21 C306 (53)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 9 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment