Lịch thi của Phan Lê Kim Phượng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 42 B7.02 (50)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 26 C305 (50)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 23 C113 (52)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 24 C312 (53)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 19 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment