Lịch thi của Nguyễn Thái Tài

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 9 C301 (18)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 12 C112 (22)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 17 E42 (25)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 27 C113 (52)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 10 E42 (23)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 27 C114 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment