Lịch thi của Trần Nhật Tân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 26 B6.06 (41)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 25 C311 (49)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 33 C306 (53)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 9 B4.14 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment